ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่

การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้เจ้าของรถยนค์มีหลักประกันความสูญเสียจากการถูกโจรกรรมอัคคีภัยและอุบัติเหตุจราจร เนื่องด้วยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถมากขึ้นเช่นเดียวกัน

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มเติมมาจากการประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม โดยกำหนดให้เป็นการประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 ซึ่งมีลักษณะของเงื่อนไขความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภคที่สนใจทำประกันรถยนต์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจทำประกันรถยนต์มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่บริษัทประกันวินาศภัยออกแบบนั้น มีชื่อของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อสร้างความแตกต่าง เมื่อพิจารณาจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ตามลักษณะประเภทของความคุ้มครอง สามารถจำแนกประเภทของการประกันภัยรูปแบบใหม่ได้ ดังนี้

ประเภทของการประกันภัยรูปแบบใหม่

1. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทกำหนดเงื่อนไข

เป็นการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่มีลักษณะเงื่อนไขความคุ้มครองเหมือนกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ทุกข้อ โดยสามารถที่จะเลือกเงื่อนไขได้ตามที่ต้องการ โดยเงื่อนไขที่สามารถกำหนดในกรมธรรม์จะส่งผลต่ออัตราเบี้ยประกันภัยเพื่ออานวยความสะดวกตามความสามารถในการชำระเบี้ยของผู้บริโภคมากที่สุด

2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+

เป็นกรมธรรมประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะภัย โดยเพิ่มความคุ้มครองจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
  • ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์กรนีที่ชนกับขานพาหนะทางบก

3. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

เป็นกรมธรรมประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะภัย โดยเพิ่มความคุ้มครองจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์กรนีที่ชนกับขานพาหนะทางบก

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคที่ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิมยังคงมองว่าอัตราเบี้ยประกันภัยมีความสำคัญที่สุดในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ โดยมีความเห็นว่าอัตราเบี้ยประกันภัยรูปแบบใหม่นั้นจะมีอัตราที่สูงเกินความจำเป็น หากเมื่อมีการเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่เคยทำอยู่ เปรียบเทียบประกันภัย เช็คกันกันภัย คลิ๊ก www.mrkumka.com

Tags: